Økonomisjefene hos tre mellomstore entreprenører mener deres arbeidsdag har endret seg fort og mye.

Xledger gjennomførte i mars 2021 en fagdiskusjon med tre økonomisjefer i store og mellomstore entreprenørvirksomheter:

  • Øysten Knudsen (ØK) – Øksnes entreprenør
  • Christopher Vik (CV) – HAB Construction
  • Rolf Stig Prestvold (RSP) – Repstad Anlegg

I samtalen fremkommer det at kravene er blitt flere, og ansvarsområdet større. Særlig behovet for digital endring, og viktigheten av bærekraft for å vinne anbud er høyt på prioriteringslisten.

SAMTALEN UNDER ER ET UTDRAG AV ET STØRRE INTERVJU. DU KAN LESE HELE INTERVJUET I VÅRT WHITEPAPER FOR CFO I ENTREPRENØRBRANSJEN. LAST DEN NED HER! 

Hvordan har arbeidsdagen til CFO i en entreprisevirksomhet endret seg?

CV: To ting er gjennomgående i entreprenørbransjen: Bærekraft og digitalisering. Særlig digitaliseringen er økonomisjefen en stor del av. Det har mye med regnskapssystem, digital timefangst og lignende å gjøre. I tillegg er det effektiviseringer som kanskje er de største utfordringene. Når det gjelder bærekraft, går det på å gjøre miljøvennlige investeringer. En CFO må vite litt om alt og være involvert i veldig mange forskjellig beslutninger, og ha større overblikk over bedriften som helhet. Vi sitter ikke lenger bare på kontoret og lager rapporter, men påvirker en større del av virksomheten. Både gjennom møter i ledergruppen, styremøter og annet. Jeg føler jeg har fått flere oppgaver og større ansvar.

Foto av Rolf Stig Prestvold
Rolf Stig Prestvold, Økonomi- og personalsjef i Repstad Anlegg

RSP: Jeg føler også jeg er involvert i veldig mye, alt fra styremøter til mer praktiske ting. Det er et bredt felt. Vi har satset på bærekraft for å være klar for det skiftet som kommer. Vi har inngått avtaler med maskinleverandører, hvor vi kan ta ut elektriske gravemaskiner når det måtte bli mer aktuelt. Digitalisering er veldig viktig. Personvernhensyn, i kjølvannet av GDPR, har også blitt en utfordring. Å ha riktige systemer er viktig, og vi har tatt i bruk systemer som ivaretar personhensyn. Jeg har på fleip sagt at den lykkeligste dagen i mitt arbeidsliv var da vi ansatte en IT-ansvarlig. Vi har nylig ansatt en prosjektcontroller, som også har fått litt IT-ansvar. Ellers har vi i hovedsak outsourcet det som har med IT å gjøre.

ØK: Bedriften har utviklet seg til ca. 100 ansatte. Da jeg begynte i Øksnes, var vi i underkant av 50. Vi håndterer regnskapsfunksjonen med meg selv og en regnskapsfører. Slik gjorde vi det da jeg kom hit, og slik gjør vi det fremdeles. For å lykkes med det, har vi måttet jobbe med digitalisering for å håndtere større mengder bilag, og gjøre rutinene mer effektive. Et suksesskriterium er å være innovative. Utviklingstakta i dag er så høy at man må være i konstant endring. Det involverer alle ansatte, nye løsninger må på plass og de ansatte må være med på endringen. Min motivasjon er at de ansattes arbeidsdag skal bli mer effektiv og fungere bedre, så de bruker mindre tid på rutinene som de må ivareta. Vi jobber jo med lønnsomhet og drift, men vi har også miljømål. Vi kan ikke bare måle de økonomiske faktorene. I stedet må vi måle og tenke på en mer helhetlig måte. Særlig vi som jobber langs hav og sjø. Vi må vite hvordan vi påvirker miljøet, og utrede det. Vi har høye krav til vår avfallshåndtering. Vår metode er å produsere mest mulig modulbasert innendørs. Det gir bedre kvalitet uavhengig av værforhold, og mer kontroll på forurensing relatert til produksjon. Da kan vi fokusere på montering på byggeplass i stedet for produksjon og potensielle utslipp.

Bilde av Øystein Knudsen
Øystein Knutsen, Økonomidirektør i Øksnes Entreprenør

Det er en utfordring for meg som økonomileder å bli involvert i alt. Til en viss grad må jeg sette meg inn i prosjektet på detaljnivå, samtidig som jeg har overordnet innsikt i hele bedriften. Det er også dyrt å vokse. Høy vekst er kapitalkrevende, det er et konstant kjøpepress for nytt utstyr. Når man øker topplinja, skal man ikke spise opp bunnlinja. Det kan skje med ukontrollert vekst. Da må økonomisjefen være med i alle ledd og gi god beslutningsinformasjon. Økonomisjefen har mye informasjon og den informasjonen må ut til organisasjonen på en slik måte at virksomheten kan fokusere på de viktige tingene.

CV: Det har aldri vært så mye fokus på likviditetsprognoser som nå. Før var det sånn at man hadde et prosjekt som krevde en maskin, så da ble den kjøpt. Nå løftes det opp på et planleggingsnivå hvor vi ser på hvor mye penger vi har, og hva vi kan investere. Det er ikke bare formann og maskinfører som sitter med investering av utstyr lenger. Det er løftet opp til økonomi- og ledelsesnivå.

RSP: Likviditet har blitt stadig viktigere. «Cash is king», og det gir oss handlingsrom til å gjøre noe om det skulle dukke opp interessante muligheter.

Er det noe som gjør CFO-rollen annerledes i entreprenørbransjen?

CV: Vi jobber veldig prosjektrettet. Det er ute på prosjektene verdiskapningen skjer, og vi blir på mange måter en prosjektstøtte. Det er kanskje den største forskjellen på entreprenørbransjen og andre bransjer. Alt vi gjør skal være til det beste for prosjektene.

Foto av Christopher Vik
Christopher Vik, Økonomisjef i HAB Construction

RSP: Noe av det som kjennetegner vår bransje er prosjektfokuset. Vi bør ha fokus på å legge til rette for at de som jobber ute på prosjektene kan gjøre det de er gode på, og få hjelpemidler som gjør at de kan gjøre sin jobb best mulig. Det er ikke alltid så lett å planlegge. Antall ansatte og omsetning svinger i takt med hvor mange og hvilke jobber vi til enhver tid vinner.

CV: Det ikke er så mange økonomer i vår bransje og det kan være utfordrende å snakke økonomi med ikke-økonomer. Å få prosjektansatte til å forstå viktigheten av oppfølgning av økonomien underveis i prosjektet er en viktig oppgave.

ØK: Det er ikke nok å bare ha en rapporteringsrutine. Vi må faktisk jobbe nært med prosjektlederen, og være en sparringspartner til prosjektet. Så er det jo sånn at den økonomiske dataen akkumuleres opp i regnskapet. Økonomisjefen ser på det, men det er prosjektlederen som tar beslutningene. De er best på framdrift, min oppgave er å tenke økonomi. Min kjepphest er å hjelpe prosjektlederen, men det må ikke gå så langt at du tar over hennes jobb. Du risikerer å ta over oppgaver som prosjektlederen skulle ivareta. Når man leser i media om entreprenører som går på en smell, så forteller det meg at kontrollen underveis ikke har vært til stede. Ofte dukker det opp en overraskelse i prosjektets siste fase; det kan komme større kostnader eller noe annet uforutsett. Det må vi være i forkant av.

Vårt whitepaper har innsikt som er relevant for økonomidirektører i entreprenørbransjen.  Les  resten av rådene ved å laste ned whitepaperet her!