KANFA skal bidra til at noen av samfunnets største problemer løses. Derfor må økonomiavdelingen levere innsikt som sikrer bedre beslutninger på tvers av virksomheten.

KANFA spiller en viktig rolle i samfunnets grønne skifte, som en leverandør av ingeniør- og designtjenester til energibransjen.

– Vi leverer prosessanlegg til olje og gass, og har også vridd fokus mot markeder som hydrogen og karbonfangst. Satsningen på grønne teknologier gjør at vi er optimistiske med tanke på fremtiden, sier Finance Manager KANFA Group, Aleksander Bugge.

Selskapet standardiserte for tre år siden økonomi, regnskap, lønn og prosjektstyring med ERP-systemet, Xledger. Det gir finkornet kontroll på drift, nye muligheter for å hente innsikt fra mengder av data, og funksjoner som automatiserer prosesser. Den skybaserte plattformen gjør at de kan jobbe uansett tid og sted.

– Vi holder det operasjonelle og konsernoppgavene i gang uansett hvor vi befinner oss. Teknologien er nerven i alt vi gjør, sier Bugge.

Lær mer om KANFA
  • KANFA AS eies av giganten TechnipFMC og er et uavhengig prosess- og designhus for offshore prosjekter, med globalt nedslagsfelt, til olje og gassindustrien. Selskapet støtter hele verdikjeden fra feltutvikling med mulighetsstudier via konsept-studier til produksjon av prosessanlegg og vedlikehold av oljeinstallasjoner spesialisert for offshore, med hovedvekt på leveranser til flytende olje og gassproduserende enheter. Selskapet bygger spisskompetanse på karbonfangst, og har levert et svært vellykket pilotprosjekt til avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo for testing avkarbonfangst. Videre jobber KANFA med omfattende teknologi og prosjektutvikling innenfor hydrogen som kommer til å bli svært spennende de nærmeste årene.

Større hyppighet på rapporter og prognoser

Den globale giganten TechnipFMC kom inn på eiersiden for få år siden. Det ga en endring i forbindelse rapportering, håndtering av store datamengder og krav til detaljfokus.

– Vi leverer oftere detaljerte rapporter og prognoser på driften og de store prosjektene. Vi er blitt dyktigere til å lese eget selskap, og integrerer oss tettere mot de operasjonelle delene av virksomheten som en aktiv støttespiller, sier han.

Fordi økonomiavdelingen raskere må skille mellom det vesentlige og det uvesentlige i dataene kreves kompetanse og faglig nysgjerrighet.

– Vi er en sparringspartner til både administrative og operasjonelle avdelinger. Derfor må både kompetansen og systemene ligge i forkant av kravene, sier han.

Måten avdelingen har engasjert seg på har fått god mottagelse og har skapt engasjement.

En stadig mer komplisert jobb

Foto av Aleksander Bugge Finance Manager KANFA Group
Aleksander Bugge, Finance Manager KANFA Group

KANFA opplever at de behøver stadig mer ekspertkompetanse for å overholde lover og regler i hvert marked, på flere kontinenter. Den lille avdelingen på tre styrer all økonomi i et selskap som hvert år omsetter for mellom 250 og 500 millioner kroner, der de ulike prosjektene gjerne tilhører «milliardklassen».

– Vi må forholde oss til flere kompliserte regler, særlig knyttet til skatt og compliance. Vi må være flinke til å avdekke behov, og dyktigere til å løse problemene, sier Bugge.

Derfor må det hele tiden frigjøres tid til å løse oppgavene, og ved behov hente inn og håndtere innleid spesialkompetanse.

– Vi har mange kontantstrømmer som går på tvers av landegrenser og betaling i ulike valutaer. Derfor jobber vi med Xledger slik at flest mulig oppgaver forenkles og helst automatiseres.

50 prosent på innsikt og analyse

For å få kabaler til å gå opp, legges det til rette for integrasjoner mellom mennesker og mellom systemer. Økonomene må være dyktige til, og ivrige på, å dykke ned i og analysere store datamengder for å finne svarene som kan utgjøre store forskjeller. Der analyse for få år siden tok 10-15 prosent av tiden, er målet nå at halve arbeidsdagen brukes på slike verdiøkende oppgaver.

– Hovedutfordringen er å finne balansen mellom innhenting, tolkning, og videreformidling av datamengdene som skal skape beslutningsgrunnlagene på tvers av virksomheten, sier han.

Det å skape en enhetlig struktur av datamengdene er særlig viktig når man hele tiden søker å forenkle hverdagsprosesser.

– Deretter handler det om å mestre både menneskelig og visuell kommunikasjon for å formidle tallmaterialet til ikke-økonomer.

KANFA prioriterer ny teknologi

Teknologien og funksjonene i Xledger er viktig for at de ansatte skal få bedre arbeidsverktøy.

– Selv om kravene øker betydelig, kan vi med smart teknologi levere høy kvalitet uten å øke staben.

Økonomiavdelingen er eksempelvis blitt bedt om å sette søkelys på inntekter, og deltar derfor i stadig flere interne prosesser. Dette er en endring fra tidligere da det var mer fokus mot kostnadssiden og reduksjon av kostnader.

– Vårt ansvar blir stadig mer kommersielt. Derfor må vi sitte tettere på forretningen. Ved innkjøpsprosesser og forhandlinger, ønsker vi å gi gode og kostnadseffektive innspill på valg av leverandør. Vi baserer våre innspill på blant annet tallmateriale generert over tid og utnytter mulighetene for business intelligence i Xledger. Det å skaffe seg bedre betingelser og redusere arbeidskapital spinner gjerne ut fra økonomilederens domene, sier Bugge.

For å komme dit brukes integrerte Xledger-moduler for enklere produksjon av rapporter, forecasting, spørringer, m.m.

– Jeg håper vi kan trekkes mye tettere inn i utviklingen av både kunder og produkter. Vi kan gi svar i form av trender og analyser på hva som er lønnsomt og ikke, og hva det bør satses på. Vi kan bidra til å forbedre bedriftens resultater, og jeg opplever at vi har en viktigere rolle enn noensinne, avslutter han.

Den moderne CFO

Rollen til CFO har utviklet seg mye på kort tid, fra å være noenlunde oversiktlig til nå å være sammensatt og kompleks. CFO har en strategisk viktig rolle med et bredt nedslagsfelt. Graden av endring er nok til å ta pusten fra de fleste, og få andre stillinger møtes med flere og mer allsidige krav.

Med innsikt fra CFOer i fremtredende norske virksomheter, eksperter på økonomisk utvikling og fakta fra internasjonale studier har vi utformet en whitepaper som er relevant for moderne økonomidirektører.

Les mer og last ned vår CFO whitepaper her!