I Norges Råfisklag betyr en høy grad av automatisering at økonomiavdelingen kan fokusere på andre oppgaver og tjenester.

Sjømatnæringen har historisk sett vært Norges viktigste verdiskaper. Norske fiskere har vært en bærebjelke i kystsamfunnene, og det er her Norges Råfisklag kommer inn. Fiskesalgslaget er eid av fiskerne selv og er en av fem fiskesalgslag som organiserer salget av villfanget fisk og annen sjømat langs kysten. Råfisklaget fungerer som en markedsplass som sørger for at fangsten omsettes og sikrer oppgjør til fiskerne.

Norges Råfisklag gjør en viktig jobb for samfunnet

Norges Råfisklag sitt ansvarsområde strekker seg fra Kristiansund og nordover til grensen mot Russland. På hovedkontoret i Tromsø sitter administrasjonen med økonomiavdelingen, som ledes av økonomidirektør Tommy Nygård. Han har jobbet i selskapet i over tre tiår.

– Det er en god arbeidsplass. Vi gjør en viktig jobb for samfunnet og er midt i en verdikjede som skal sikre at fiskerne får oppgjør for fangstene og det harde arbeidet de legger ned. Det har vært ti gode år med sterk vekst i næringen, sier Nygård.

Verdien på omsatt sjømat gjennom fiskesalgslaget var på over 17 milliarder kroner i 2022. Det tilsvarer en vekst på 28 prosent fra året før. Økte priser er den viktigste årsaken til større inntjening.

Automatiserer alt de kan

– Vi har stadig større omsetning som går via oss hvert eneste år, sier Kristoffer Kilvær. Han jobber som regnskapssjef i Råfisklaget.
Tittelen er imidlertid ikke dekkende for Kilværs interne bidrag for å flytte driften av økonomifunksjonen inn i fremtiden. Automatisering er et av hans favorittord og han er en nøkkelspiller når ny teknologi skal innføres, som da de innførte det skybaserte ERP-systemet Xledger tilbake i 2018.

– Det å komme seg til skyen var på toppen av prioriteringslisten. Hensikten var å få automatisert mest mulig, og å fjerne utfordringer knyttet til vedlikehold av systemet, sier Kilvær.

Et av de viktigste tiltakene var å få knyttet sammen ERP-systemet med et egenutviklet system som brukes til å håndtere sluttsedler og avregninger mellom fisker (selger) og fiskemottak.

Migreringen til sky gikk veldig greit, og vi nådde alle milepæler underveis. Vi var i skyen på syv til åtte måneder, sier Nygård.

Deler viktig innsikt via egen portal

Inntektene til Norges Råfisklag kommer gjennom en avgift som baseres på omsetningen av fisk. Råfisklaget drives så rasjonelt og effektivt som mulig slik at avgiftene til fiskerne kan være på et lavt nivå.

– Samtidig skal vi kontrollere at fiskerne forholder seg til fastsatte kvoter og bidra til et bærekraftig ressursuttak. Jobben med å passe på våre egne eiere gjør vi sammen med flere offentlige etater, deriblant Fiskedirektoratet og Mattilsynet, sier Nygård.

Økonomiavdelingen har 15 årsverk fordelt på tre kontorsteder. Ansvaret omfatter økonomi og finans samt eiendomsforvaltning. Foruten det
finansielle, er avdelingen opptatt av å dele innsikt med interessenter som er direkte involvert i fiskerinæringen, og andre fra politikk, presse, forskning og utdanning.

– Vi kan tilby mye viktig informasjon til næringsaktører og myndigheter. Vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig slik at interessentene kan hente det ut selv via vår egen portal, sier Kilvær.

For fiskere og fiskekjøpere betyr dette blant annet automatisk oppdatering på alle transaksjoner. Fiskerne kan enkelt holde styr på hvor stor del av kvoten de har igjen.

– På sluttsedlene som fiskerne får ved hvert salg så er det mye informasjon foruten kvantum og pris. Fremover kan også nye data tenkes innført på sluttseddel, som kan bidra til enklere rapportering på bærekraft, sier Nygård.

Tid til å skape nye og smarte tjenester

Målet til økonomiavdelingen er å fjerne så mange manuelle prosesser som mulig.

Automatisering tar ned risikoen for menneskelige feil. Derfor jobber vi med prosessforbedringer og tar i bruk de integrasjonene som Xledger tilbyr. Informasjonen flyter raskere gjennom systemet og det blir enklere med rapportering, sier Kilvær.

Økonomiavdelingen kan jobbe med å forenkle prosesser slik at fiskernes hverdag blir enklere.

– Vi hadde ikke klart å håndtere veksten i næringen uten tilgang på gode digitale verktøy. I Råfisklaget har vi fått en bedre arbeidshverdag og kan vie mer tid til å skape nye og smarte tjenester, sier Nygård.

Dette er spesielt viktig for en aktør som foretar 200 000 utbetalinger hvert år, og som har en fordringsmasse i sesong på opp mot én milliard kroner.

Identifiserer flaskehalsene

For å forbedre tjenestene jobber økonomiavdelingen etter to akser. Den ene handler om å forstå alle prosessene i egen verdikjede, den andre kommer gjennom å hente innsikt fra kundene og eierne.

– Vi ser etter innsikten som flytter næringen fremover. Deretter vurderer vi hva som vil skape størst verdi, og identifiserer flaskehalsene som er enklest å fjerne. Selv om de fleste nyvinningene starter internt så er det flere prosjekter som er igangsatt etter ønske fra fiskerne, sier Nygård.

Han fremhever at det er viktig at de klarer å utvikle tjenester som styrker fiskernes muligheter til å øke lønnsomheten sin. At fiskerne er fornøyde ser de i form av økt bruk av de digitale tjenestene.

– I Råfisklaget jobber vi kontinuerlig for å lette fiskernes og næringens hverdag, avslutter Kilvær.

Få flere tips fra økonomiledere i guiden "Slik jobber de mest effektive økonomiavdelingene"