Ved internasjonal ekspansjon må økonomidirektøren legge fundamentet som støtter rask vekst og sikrer de beste rutinene i hvert enkelt land.

I en artikkel i fagbladet World Financial Review poengterer åtte av ti økonomidirektører at de bidrar til å skape vekst på nye steder og i nye markeder. Oppgaven med å sikre at konsernet skal lykkes i andre land er velkjent, særlig fordi CFO har nøkkelrollen når det kommer til selve styringen og driften, i håndteringen av valutaer, sikre samsvar med lover og regler, og for at det tråkkes rett i en intrikat jungel av regler knyttet til lønn og skatt i hvert land.

– Økonomidirektører er nå like opptatt av å bidra til topplinjen som å passe på bunnlinjen. De beste rutinene og systemene for selskapsstyring hjelper bedriften til å skaffe seg nye konkurransefortrinn, og skape større rom for innovasjon. CFO har en nøkkelrolle når bedriften skal vokse, både hjemme og i utlandet, sier administrerende direktør i Xledger, Ove Jørgen Carlsen.

Ove Jørgen Carlsen, CEO i Xledger.
Ove Jørgen Carlsen, CEO i Xledger.

Må ha løsninger som støtter veksten

God selskapsstyring betinger en plattform som gjør at økonomiavdelingen kan være strategiske rådgivere og leverandør av innsikt som fører til bedre beslutninger.

– Smartere prosesser og automatisering skal bidra til at økonomiavdelingen jobber med verdiskapende aktiviteter. I tillegg må CFO redusere risiko, og være trygg på at konsernet møter lover og regler i alle markeder de er i, poengterer han.

Carlsen mener det er nødvendig at alle tall og data samles i ett enhetlig skybasert system som møter behovet for å lage enhetlige konsernregnskap. Systemet skal kunne brukes av alle i økonomiavdelingen, uansett tid og sted. Det må kunne støtte den operative driften og prosjekthåndteringen i de ulike landene.

– Vi mener selv at vi har den mest robuste plattformen for å forenkle driften og hente gevinster med automatisering og innsikt fra data. Økonomiavdelingen får en enklere arbeidsdag med Xledger der en rekke ulike oppgaver kan håndteres effektivt på tvers av selskaper fordi man jobber prosessorientert, sier Carlsen som mener dette gir et taktskifte i økonomiavdelingens arbeidsformer.

Skaper mer spennende arbeidsplasser

Vel så viktig er at ERP-systemet møter behovet for konsernrapportering i sanntid, og det skal være enkelt å opprette nye selskaper i løsningen.

– Vi ender gjerne opp som den foretrukne løsningen for konsern med drift i flere markeder. Det er gøy når vi bidrar til å spille CFO og økonomiavdelingen god, sier han.

I et næringsliv i vekst er nå også kampen om de beste hodene intens. Det merkes særlig for CFO.

– Teknologi er en forutsetning for å fremstå attraktiv overfor nye arbeidstakere. Økonomene behøver gode systemer for å utvikle selskapet og bidra til å skape vekst med de beste rutiner i driften, samt legge til rette for bedre beslutninger, sier Carlsen.

Økonomisystemet i midten

Derfor er det også nødvendig å ha en plattform som enkelt integreres med øvrige applikasjoner i driften av selskapet, og bransjespesifikke programvarer.

– Dette er viktig for å sikre god flyt av data. Vi merker at dette er noe store konsern ønsker hjelp med. Det å samle systemene og datapunktene skaper mer effektive verdikjeder, sier Carlsen

Slike teknologisamspill gjør det også enklere å bygge systemer og en infrastruktur som skalerer med bedriften.

– Økonomiavdelingen fyller en rolle i hvordan utfordringer kan løses på nye måter. Bedrifter som skal vokse trenger en smidig infrastruktur og evne å tiltrekke seg de beste hodene. Rask og smart digital utvikling bidrar til dette, sier han.

Hvordan komme i gang med internasjonalisering?

I denne videoen diskuterer Einar Sølsnes, Group Finance Manager i Xledger, og Marius Berg, daglig leder i regnskapsbyrået XAACT Accounting, hvordan du kan komme i gang med internasjonalisering på en mest mulig smidig måte.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Får mange henvendelser fra bedrifter som vil ut

Marius Berg, CEO i XAACT Accounting
Marius Berg, CEO i XAACT Accounting

XAACT Accounting har tatt en tydelig posisjon som en kompetanseaktør for norske konsern som skal satse internasjonalt. Selskapet var tidligere del av KPMG, og de ansatte har derfor lang erfaring med internasjonal økonomistyring.

– Vi får stadig flere forespørsler om å hjelpe norske konsern med å internasjonalisere deres virksomhet. Det gjelder offensive selskaper som har behov for å raskt etablere nye avdelinger i andre land, som salgskontor, og bedrifter som har hatt en internasjonal struktur en stund, og nå ser behovet for å effektivisere, og få bedre kontroll og oversikt. Vi implementerer da ett felles ERP-system i alle land og sikrer ett kontaktpunkt for kunden, sier Berg.

De viktigste ingrediensene for å lykkes er den brede erfaringen til XAACTs rådgivere, ERP-systemet Xledger og det globale partnernettverket som Berg og kollegene har bygget opp over lang tid.

– Når CFO skal etablere selskapsstrukturer på tvers av landegrenser må automatisering av økonomiprosesser være et særlig viktig virkemiddel. Det er krevende å drive en internasjonal økonomifunksjon. Kompleksiteten må ikke undervurderes, mener han.

Sjekklisten for å lykkes med internasjonal ekspansjon

Berg peker på at hvert marked har ulike regulatoriske krav og forskjellig forståelse av regnskapsprinsipper.

– Ansatte med ulik bakgrunn og fra forskjellige kulturer krever gode kommunikasjonsegenskaper hos CFO og økonomiavdelingen, og ut mot de mange ulike eksterne regnskapsførerne og revisorene, sier Berg.

Han peker på det kan dukke opp ekstra utfordringer i de tilfellene der ikke alt stammer fra konsernets egne systemer.

– Fordi det over tid kanskje er brukt ulike regnskapssystemer og valutaer er det tidkrevende å konsolidere regnskapene. Dette gjelder særlig om det er kjøpt bedrifter eller blitt etablert nye samarbeid.

Berg har derfor utformet en sjekkliste til CFOen som skal sikre den beste driften på tvers av markeder:

  • Regnskapssystemet må fungere på tvers av landene, og i alle avdelinger
  • Systemene må være transparente og gi verdi til hele virksomheten i form av innsikt
  • En stødig teknisk plattform og et tydelig krav om at systemet må være i skyen
  • Gode innebygde funksjoner som effektiviserer og automatiserer
  • Støtte for valutahåndtering og ulike skatteregler
  • Gode rutiner, manualer og prosessbeskrivelser
  • Trygg tilgang til support og veiledning
  • De beste rammer og rutiner for IT-sikkerhet

– Det viktigste er at partneren du velger har de rette forbindelsene i de landene der du skal etablere deg. De må ha kunnskap og oversikt over lover og regler, og evnene til å knytte relasjoner til de som skal støttes lokalt, og mot økonomiavdelingen i konsernet, avslutter Berg.

Les mer om Xledger for konsern med ambisjoner om internasjonal vekst