Økonomiavdelingen er i endring, og det er stor rift om økonomitalentene. Men hvem er disse talentene, og hva er det bedrifter ser etter hos ansatte i en økonomiavdeling nå? Hvilke viktige egenskaper må til for å lykkes, og hvilke forbedringer kan økonomiavdelingene gjøre?

Ida Skaar, CFO i Xledger, og Ina Aaby, Senior Business Controller i Xledger deler sine tanker om dette i videoen under.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Hvordan endrer økonomiavdelinger seg?

Økonomiavdelingen har vært gjennom en reise fra å bruke mye tid på å sammenstille historiske data i rapporter til å fokusere på hvordan ta selskapet videre, der generering og rapportering av historiske data er automatisert.

De ansatte i økonomiavdelingene blir støttespillere for å ta selskapet til neste nivå, ved å blant annet ta eierskap til å effektivisere prosesser, samt forbedre og videreutvikle håndteringen og analysen av tilgjengelig data.

En av årsakene til at økonomiavdelinger endres er at det er bedre systemstøtte nå enn tidligere. Dataene er tilgjengelig på en annen måte enn tidligere, noe som endrer arbeidsform og behov.

Hvilke egenskaper burde ansatte i økonomiavdelingene ha?

Økonomiavdelingen skal i større grad støtte organisasjonen i flere ledd. Når større veivalg skal diskuteres blir økonomiavdelingen nå trukket inn. Det innebærer at du må ha god forretningsforståelse, være proaktiv og utarbeide verdifulle analyser og prognoser. De ansatte må derfor trives med mer enn å bare rapportere – de må ha stor gjennomføringsevne.

Som en sparringspartner bør du ha noen empatiske trekk og gode kommunikasjonsevner. Du må klare å sette deg inn i de ulike avdelingers utfordringer, og presentere funn på en lett forståelig måte. Organisasjonen må skjønne budskapet – og økonomiavdelingen må skjønne deres utfordringer.

De ansatte i en økonomiavdeling må være endringsvillige, klare å identifisere forbedringsområder, samt tørre å ta de riktige beslutningene for å bistå i, eller gjennomføre, en endringsprosess.

En annen egenskap som er viktig er evnen til å identifisere og hente ut relevant og riktig informasjon. I en moderne økonomiavdeling sitter du ofte med tilgang til ekstremt mye data, og det vil derfor være viktig å kunne kombinere denne innsikten med forståelsen av organisasjonens verdikjede. Dette vil være med å ta selskapet videre.

Hvilke forbedringer kan økonomiavdelingene gjøre?

I rollen som controller jobber du kontinuerlig med forbedringer. Med gode prognoseprosesser og systemstøtte sitter du på god innsikt på tvers av hele verdikjeden, du er derfor i stand til å avdekke og gjennomføre forbedringer på tvers av avdelinger og områder.

3 eksempler på forbedringer:

  • Budsjettprosessen – brukes alle budsjettelementer? Se om noen elementer kan kuttes for å frigjøre både tid og ressurser.
  • Er alle konsernets selskaper samlet i samme skybaserte ERP-system? Her kan manuelle prosesser automatiseres, rapporter og generering av data effektiviseres og det vil frigjøre tid til mer verdiskapende arbeid.
  • La avdelingsledere involvere økonomiavdelingen ved utregning av nøkkeltall, både for å sikre riktig forståelse og utregning før nøkkeltallene rapporteres. Slik minimeres risikoen for endringer og korrigeringer i etterkant, og økonomiavdelingen bidrar til å støtte og spille avdelingslederne gode.

Hvordan lykkes som CFO i dag?

Det er helt andre krav til en CFO i dag enn for 20 år siden. Nå søkes det i stor grad etter CFOer som både er operasjonelle og strategiske – og skal være et viktig bindeledd i organisasjonen.

En leder i dag må være endringsvillig og henge med på den teknologiske utviklingen. Behovet for endringer kan ofte identifiseres og kommuniseres av ansatte andre steder i organisasjonen, men avgjørelsen og drivkraften for å få gjennomført endringen vil ligge hos CFO.

CFO må ha evnen til å kontinuerlig tilpasse seg, samt ha viljen til å ta kalkulert risiko for å gjennomføre teknologiske effektiviserings- og forbedringstiltak.

Det er også viktig å ha noen strategiske allianser med HR og IT. HR for å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere og IT for riktig teknologi. Teknologien gjør det mulig å automatisere og effektiviseres mange områder, som igjen gjør det mulig for økonomiavdelingene å bearbeide og presentere ferske data.

På denne måten vil beslutninger i større grad tas basert på sanntidsinformasjon, og denne innsikten er utrolig viktig for å ta de riktige valgene!

Nøkkelen til suksess er innsikt. Ikke bare i økonomiavdelingen, men også ut i organisasjonen. Det er viktig at alle som har behov for det kan ta ut data i sanntid og få et grunnlag å ta avgjørelser på. For eksempel kan en prosjektleder ha full oversikt over sitt prosjekt på detaljnivå – i sanntid.

Automatisering er viktig – men hva betyr det for menneskene?

Det betyr at de mest attraktive i arbeidsmarkedet har kompetanse innenfor både økonomi og teknologi. Du jobber mer i skjæringspunktet mellom finans og IT, og systemforståelse blir viktigere.

De ansatte i en økonomiavdeling må være gode på analyse, men også forstå hvordan tallene oppstår og henger sammen. Det hjelper lite å være god på analyse om forståelsen bak tallene mangler, og du bruker feil grunnlag.

Det betyr også at for eksempel controllere får enda større ansvar for å sette seg inn i koblingen mellom data, informasjon og mennesker. Rollen har endret seg i takt med teknologien nettskyen har kommet med og interaksjonen økonomimedarbeidere har med systemet.

Få mer inspirasjon til den moderne økonomiavdelingen!