Implementation av affärssystemet på dina villkor

För att hantera förändringar i verksamheten och vår omvärld kräver det flexibilitet. Xledger är skapat för att ge ett försprång i en föränderlig och global värld, därav präglas vi av flexibilitet i prismodell, valuta, typ av arbetsredskap, kodsträng, rapportering och möjligheter till arbetsdelning precis som våra kunder själva vill.

Optimerat ERP efter era behov

Vi optimerar Xledger efter just era behov. Som standard finns alltid konto, kostnadsställe och projekt tillgängliga. Utöver det kan ni själva definiera upp till tolv valfria dimensioner, till exempel produktkategori, individ eller region. Följaktligen kan projektorienterade företag bryta ned sina projektstrukturer helt fritt och timpriser kan sättas helt flexibelt baserat på person, roll, projekt, kund, fastpris mm.

Dela upp arbetet som ni vill

Xledger är även byggt så att ni kan fördela arbetet som ni vill, både internt och externt. Rollbaserad funktionalitet gör det möjligt för olika anställda inom företaget, koncernen eller redovisningsbyrån att flexibelt dela upp arbetet med till exempel fakturahantering, bokföring, attest och utbetalningar. Dessutom blir det enkelt för kunden att outsourca valfria delar av de olika ekonomiprocesserna. Vi har partners som hanterar de delar av administrationen om våra kunder inte vill sköta dessa själva.

Stöd för internationella verksamheter

Xledger fungerar med många olika redovisningsprinciper, språk och valutor – nödvändigt för organisationer som är verksamma i många länder eller har internationella affärer.

Snabbt och enkelt införande av affärssystemet

De främsta anledningarna till att införandet går snabbare än traditionella affärssystem är att Xledger redan är installerat (SaaS) och att vi har utvecklat en implementeringsmetodik (XIM) som säkerställer ett kvalitetssäkert, förutsägbart och effektivt införande av Xledger.

Xledger Implementation Methodology (XIM)

Vårt ramverk gör att processen för implementering är densamma varje gång. XIM är baserat på den ”best practice” som vi ackumulerat under mer än tio års erfarenhet för ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat införande. Som ett resultat består XIM av fem faser med underliggande beslutspunkter och aktiviteter.

Xledgers införande utgår från dina behov

Tillämpning av Xledger kan till stor del optimeras efter kundernas behov och krav. Med er affärsmodell i centrum optimerar vi tillsammans nyttjandet av Xledger.

De olika stegen i XIM är:

  • Planläggning – säkerställer ägarskap och förankring hos alla inblandade
  • Kartläggning – analys av omfattning och funktionella behov
  • Implementering – utifrån kartläggningen sätter vi upp Xledger
  • Verifiering – vi verifierar implementeringen mot kontrollpunkter
  • Avslutning – säkerställer en bra avslutning av införandet
Vill du veta mer? Kontakta oss!