Xledger ERP förbättrar styrningen av din investeringsportfölj

Affärssystemet Xledger gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att automatisera anläggningsredovisningen under tillgångarnas livscykel – från projektfas och inköp till aktivering och avskrivning.  

Minska dramatiskt tiden ni spenderar på att hantera, skriva av eller spåra anläggningstillgångar. Xledger ERP ger er standardiserade konton och ett stort antal fördefinierade tillgångskategorier – allt för att det ska vara enkelt att komma igång. 

Xledgers anläggningsredovisning ger dig: 

  • Automatiserad avskrivning med regeluppsättning och klassificeringar 
  • Enkel bokföring av nya tillgångar eller hantering av avyttringar och utrangering 
  • Automatisk koppling mellan huvudbok och anläggningsregister 
  • Dokumentarkiv för bättre kontroll av garantier, försäkringar och underhållsavtal 
  • Färre datainmatningsfel genom standardiserade avskrivningsregler och mallar 
  • Rapporter per tillgångskategori eller enskild tillgång 
  • Revisionsspår för fullständig synlighet, transparens och kontroll 
  • Registerfunktion för leasingavtal och förbrukningsinventarie 

Få total kontroll  

Xledger som är ett av Sveriges ledande affärssystem ger en god överblick mellan vad som är underhåll och investering. Du kan enkelt se vad som ska tas med i anskaffningsvärdet samt metoder för avskrivning, komponentavskrivning, nyttjandetid och koppling till anläggningens reskontror. Med vårt system får du god kontroll på alla anläggningstillgångar och inventarier.   

Förutom detaljuppgifter från anskaffningstillfället som t.ex. leverantörer, inköpsdatum, anskaffningspris och kontering presenterar programmet även ekonomiska uppgifter som kompletterande investeringar, avskrivningar och bokfört värde vid valfri tidpunkt.  

Förändringar som påverkar anläggningstillgångarnas bokförda värde som t.ex. nedskrivningar, utrangeringar, tilläggsinvesteringar bokförs automatiskt i vårt system, vilket ger mindre utrymme för fel och en garanti för att huvudboken alltid är i synk med anläggningstillgångarna. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!