Hva skal til for at du og ditt team skal lykkes med å utvikle den moderne økonomiavdelingen? Norske økonomidirektører og eksperter deler innsikt om trender, behov, muligheter og investeringer.

Det siste tiåret har det skjedd store endringer i økonomiavdelingene. Økonomene har beveget seg fra å trimme kostnader og kontrollere, til å innta en mer verdiøkende rolle der innsikt, analyser og kunnskap er i fokus. Økonomiavdelingen er nå proaktive og rådgivere for resten av organisasjonen.  I følge McKinsey har er det spesielt fire grep du burde ta for å følge utviklingen:

  • Finne nye områder der effektiviteten kan økes
  • Forbedre avdelingens evne til å håndtere data
  • Styrke evnen til å ta bedre beslutninger på tvers av virksomheten
  • Utvikle egenskapene i avdelingen med nye ferdigheter og ny kompetanse

Last ned hele insprasjonsheftet her

CFO som endringsleder

De fleste virksomheter beveger seg stadig oftere inn i ukjent farvann. Det stiller tydelige krav til hvilke kart og kompass som er på plass, og ikke minst til menneskers evne til å være modige når nye typer beslutninger skal fattes. I en globalisert økonomi er mulighetene like store som de nye truslene, og det er menneskers evne til å omfavne endringer som utgjør forskjellen. Deretter kommer evnen til å ta i bruk ny teknologi, og viktigheten av å tilpasse dagens arbeidsmåte og innføre nye prosesser og metoder.

Emosjonell intelligens og fokus på samarbeid blir blant de viktigste egenskapene for økonomer som ønsker å bevise verdien av deres innsikt og kunnskap. EY sin 2020 DNA of the CFO undersøkelse fremhevet disse to egenskapene som var viktigst for den moderne CFO: Evnen til å tilpasse seg kontinuerlig endring, og viljen til å eksperimentere og ta kalkulert risiko.

Må søke allianser

Det er forventet at den moderne CFO har tid til å være en strateg og til å tenke de «store tankene». Deretter må dette kommuniseres i organisasjonen i en form som engasjerer. Dette kommer i tillegg til de tradisjonelle oppgavene.

For at CFO skal lykkes med sine strategiske oppgaver må økonomiavdelingen være så fremadrettet som mulig. Her er allianser med HR og IT særlig viktig. Dette for å sikre at avdelingen evner å rekruttere og utvikle sine fagfolk, og at teknologien dekker alle behov og er brukervennlig. Målet må være at automatiseringsgraden blir så høy som mulig, og at mennesker kan kna ferske data når innsikten skal presenteres, og når nye forretningsmodeller skal utvikles.

Megatrenden bærekraft

Det er forventet at CFO ser langt fremover når de gode beslutningene skal tas. Derfor kan det også være av verdi å gjøre seg kjent med FN-sambandets foretrukne definisjon på hva bærekraftig utvikling er: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Økonomiavdelingen har en gylden mulighet til å bidra til at det utvikles nye forretningsmuligheter som skaper nye og større verdier ved å bruke færre ressurser. Her er den triple bunnlinjen (planet, people, profit) et kompass som brukes av stadig flere for å omfavne megatrenden bærekraft, der særlig klimaregnskapet er viktig.

Det vil komme store endringer de neste årene både i form av krav og regler, og forventninger som skjerpes både internt og eksternt. Bærekraft er noe alle må få god kunnskap om, og dette skjer rundt innsikten og tallene som er økonomiavdelingens hjemmebane.

    Last ned inspirasjonsheftet