— Noen er det, men langt fra alle, mener daglig leder for Norges største IKT samarbeid i kommunal sektor, Rune Johansen. IKT Agder er leverandør av IKT-tjenester til kommuner, fylker og kommunale virksomheter for rundt 50 000 brukere.

— For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning, må virksomheten innse at det ikke er tilstrekkelig å kun digitalisere dagens tjenester og prosesser. Digital modenhet dreier seg om så mye mer, sier han.

Èn digital offentlig sektor

I 2019 gikk statlig og kommunal sektor sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. «Èn digital offentlig sektor 2019-2025» skulle gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere hverdag gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og tilrettelegge for produktivitetsøkning i samfunnet.

Kort fortalt var hensikten med strategien å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet.

Digital transformasjon krever digital modenhet

Økende kompleksitet og tempo krever digital transformasjon i forvaltningen. Digital transformasjon er en prosess, en stor endring, og en redesign av virksomheten på alle nivå – det er ikke å digitalisere dagens tjenester og behov. I stedet må man tenke nytt og løse samfunnsoppdrag på nye måter. Det utfordrer etablerte måter å løse offentlige oppgaver på, men også hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss. (Kilde: Digdir).

Digital transformasjon krever digital modenhet, og Rune Johansen mener at mange kommuner har en vei å gå for å bli digitalt modne.

— For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning, må virksomheten innse at det ikke er tilstrekkelig å kun digitalisere dagens tjenester og prosesser, sier han. Digital modenhet dreier seg om styring og ledelse, mennesker og kultur, kapasitet og evner, innovasjon og teknologi. Kommunene må være fleksible og brukerfokuserte, og de må bevege seg bort fra tradisjonelle silomodeller hvor sektorene har lite samhandling på tvers. De må bygge sammensatte team som jobber med spesifikke utfordringer og oppgaver på tvers av kommuner, tjenester og systemer, mener han.

«En digitalt moden kommune vil prioritere moderne og fremtidsrettede løsninger for å understøtte den digitale transformasjonen, og ikke kun ha fokus på funksjonalitet knyttet til fag«

Daglig leder i IKT Agder, Rune Johansen

Hvorfor lykkes IKT Agder?

— Grunnen til at IKT Agder lykkes med digital transformasjon, er fordi kommunene i IKT-samarbeidet er digitalt modne. De forstår verdien av standardisering og felles systemer for fellesskapets beste, sier Rune Johansen. Kommunene har vist stor grad av endringsvillighet, og modenhet for å faktisk gjennomføre endringene. I tillegg har de riktig kompetanse, og teknologisk forståelse til å se hva digital transformasjon innebærer. Forankring hos lederne i eierkommunene, er også en viktig faktor for å lykkes, sier han videre.

— Sektor for administrative systemer i IKTA har sammen med kommunene samkjørt arbeidsprosesser på tvers av avdelingene/sektorene. Dette er med på å bryte ned siloer og gir utgangpunkt for å levere helhetlige tjenester som er rustet for transformasjon (rydde i eget hus).

— Tydelige og målbare gevinster som kvalitetsforbedring, effektivisering og redusert ressursbruk er resultater av digital modenhet. Og for våre eiere sin del, vil et IKT samarbeid gi en merverdi gjennom en felles kompetanse-hub som vi klarer å bygge i fellesskap, men som kommunene/fylkeskommune ikke klarer å bygge alene. Det gir også fasiliteter for innovasjon og digitalisering, og en porteføljeyting som fremmer prioritering av digitalisering og innovasjon,

Hva vektlegges ved valg av samarbeidspartnere?

En samarbeidspartner skal være en digital sparringspartner for fremtiden og en helhetlig leverandør i et strategisk partnerskap. Rune Johansen mener at samarbeidet bør være som et ekteskap hvor begge parter ønsker samme målbilde, gjensidig tillit og forståelse. Det må fundamenteres i gode avtaler som legger opp til at leverandør får mulighet til å forstå arbeidsprosessene i samarbeidet, og hvilke tjenester kommunene leverer og hvorfor.

— Det må være en utpreget vilje til å kontinuerlig forbedre og utvikle systemene i samarbeidet. Dersom det ikke er det, vil man raskt bygge opp en betydelig teknisk gjeld. Denne vil på et tidspunkt bli så stor at det vil være både tids- og kostnadskrevende å kunne ta de nødvendige teknologiske valgene som kreves for å blant annet levere gode innbyggertjenester, sier Rune Johansen avslutningsvis.